Ядрено магнитен резонанс

Ядрено магнитният резонанс (ЯМР) е физично явление, използвано като научен метод за измерване на елекромагнитнатo лъчение, излъчвано от магнитните ядра на дадена молекулна структура. ЯМР е мощна техника, която може да предостави подробна информация за топологията, динамиката и триизмерната структура на молекулите в разтвор и в твърдо състояние. ЯМР O17 се използва за тестване на размера на водните клъстери. Определя се подредбата на водните молекули и въз основа на тази подредба се дава оценка за качеството и чистотата на водата [30]. ЯМР O17 може да покаже, че водните клъстери нарастват или намаляват според специфичния процес на третиране на водата.

При ЯМР тест се измерва ширината на линията в Hz и това се използва за определяне на промяната във водата. Ширината на линията от 50Hz до 60Hz е по-близо до естественото състояние на водата, което я прави по-добра за консумация. Вода с ширина на линията над 70Hz и повече от 100Hz обикновено е третирана изкуствено чрез филтриране и пречистване, което също така я деструктурира в по-неестествена, нездрава конфигурация. За теста се използва чешмяна вода, първо като базова контрола и второ – като обект на въздействие от ELI Guardian технологията.

Контролата показва 68 Hz ширина на линията при стайна темература 22 ° С. Проба от контролната вода след това е изложена на ELI Guardian технологията за определено време при стайна температура 22 ° С и покзва 59 Hz ширина на линията. Резултатите от ЯМР показват, че ELI Guardian технологията е трансформирала водата. Енергизираната или активирана вода има по-малък размер на клъстерите (по-малка ширина на линията), с по-висока акумулирана енергия и повече достъпен кислород. Активацията води до ре-структуриране на водата до по-билзко до естественото й състояние.

Ядрено магнитен резонанс

ЯМР O17 Тест