Динамика на водата

Природната вода, която оформя главна част от земната еко-система, е в постоянна циркулация и ре-генерация: Водата се изпарява и навлиза в атмосферата, след което се връща на земята като дъжд, и после се абсорбира от земята. След време избликва, вече естествено филтрирана, от изворите. Този природен цикъл на водата естествено балансира и подбира нейния химичен състав в съответствие с нуждите на всички живи организми - от едноклетъчните бактерии до човешкото тяло [22].
Същият регенеративен цикъл се извършва и в човешкото тяло! Приридната вода лесно се замърсява чрез изкуствени процеси, включително химикали, бактериални агенти, отпадъчни продукти, както и само в резултат на застой и изолация. Вибрациите и енергетиката на тази вода значително се различава от тези на природната вода, дори когато е преминала през изкуствен процес на филтриране и пречистване.

Технологията ELI Guardian подобрява качеството и свежестта на тази вода, без да използва изкуствени химически агенти за преработка. Използва се естественото свойство на водата, под влияние на специално подбрано елекромагнитно ротационно поле, да се възстановява и реорганизира. Така водата се енергетизира отново чрез процес, подобен на този в природата.
Водата е молекула, състояща се от два водородни и един кислороден атом, свързани в дипол. Тази молекула, поради полярната си природа, показва висока степен на чувствителност към заобикалящото я електромагнитно излъчване. Това включва електромагнитните сигнатури на други съединения, съдържащи се във водата.
Кислородният атом получава частичен отрицателен заряд, а водородните – частичен положителен заряд. Общото разпределение на заряда около една единствена молекула позволява изграждането на слаби връзки с други водни молекули. Това води до образуването на клъстери водни молекули във водната маса.

Свежестта и качеството на водата зависи от стабилността на молекулярните клъстери и тяхната структура. По-малък размер на клъстера се асоциира с повишена енергийна динамика и по-високо качество на водата, както се наблюдава в природата. Застоялата вода притежава по-голям размер клъстери, произволна структура, и по-ниско общо енергийно и вибрационно състояние. Доказано е, [23,24] че динамиката на водата може да бъде силно повлияна от въздействието на силни и слаби електромагнитни полета. Прилагането на тези полета по правилен начин води до увеличаване на енергийното ниво на водата, както и до пренареждане на структурата на клъстерите. Подредбата на стабилни клъстери създава елекромагнитна “памет” [25,26], при което водата е в състояние да съхрани енергийната сигнатура, зададена или от външно елекромагнитно поле или посредством други молекулярни структури.